ضامن معتبرجهت ضمانت/ضامن شغلی/ضامن دولتی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام ایزدیکتا)

**ماده صدوسی دو قانون آیین دادرسی (۱۳۲)کیفری قرارکفالت تعریف شده است ؛کفیل متعهدبه ضمانت اجرایی به مرجع قضایی است وکفالت درماده هفتصد سی وچهارمدنی بیان شده است که مبلغ کفالت نباید ازمیزان خسارتی که به شاکی واردشده است کمترباشد:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

**ضامن دادگاه ودادسرا؛کارمندرسمی دولت وجوازکسب وسنددرحال کارزیرنظروکیل دادگستری ومشاوره حقوقی رایگان فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

**باصدورقرارکفالت ومعرفی شخصی کفیل متهم بازداشت نمیشود؛کفیل درواقع شخصی است که تعهدحضورمتهم رادرمواقع نیازدرمرجع قضایی ضمانت میکند؛درقرارکفالت مبلغی باعنوان مبلغ کفالت تعیین میشود؛درصورتیکه متهم درمرجع قضایی حاضرنشود؛کفیل ملزم به پرداخت مبِلغ کفالت است:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجاره فیش حقوقی-اجاره جوازکسب-ضمانت دادگاه ودادسراها-ضامن کارمندرسمی جهت مراجع قضایی

ما را دنبال کنید در:

نوبت مشاوره رایگان رزرو کنید

برای دریافت مشاوره خود فرم زیر را پر کنید.