دادرس ایران بلاگ

۰

کفیل جهت متهم/کفیل جهت مرخصی/کفیل جهت زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه خالق یکتا) **فیش حقوقی/جوازکسب/ضامن کارمند/سند/کفالت/ضمانت/ضامن/وغیره..۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **گروه آزادی زندانی یکی از دفاتر خدمات ضمانت قضایی درزمینه اجاره فیش حقوقی (کفالت)سند وضمانت نامه های معتبر اجاره ای میباشد؛که تودیع وثیقه ملکی کارشناسی شده؛باارزش متفاوت...

۰

کفیل جهت ضمانت زندانی/ضمانت کفیل برای متهم/ضمانت کفیل برای زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه خالق معمارهستی) **مشاوره حقوقی آنلاین تلفنی رایگان جهت فیش حقوقی/ضامن کارمند/جوازکسب/سند/وغیره..فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **مشاوره حقوقی رایگان این امکان را به مخاطب می‌دهدکه سریعا به پاسخ ومشکلات حقوقی وکیفری قضایی خودیا کسانی که نیازبه به...

۰

ضمانت شورای حل اختلاف/ضامن شورای حل اختلاف/کفیل برای شورا/ضامن برای شورا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام نامی حق) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/ضمانت/ضامن/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **دوستانی وآشنایانیکه به دلایل مختلفی پایشان به دادسرا ودادگاهها بازشده است ؛دفاع ازپرونده های حقوقی وکیفری متهمان وزندانیان خودرادرسرسراکشورتوسط تیم قوی وکلای باتجربه دادگستری مشاورین ما بسپارید تا باانجام...

۰

کفیل جهت زندانی/کفیل جهت متهم/ضامن کفیل جهت زندانی/جوازکسب جهت زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خدا) **فیش حقوقی/ضامن کارمند/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **ضامن دادگاه ودادسرا معتبر؛ارزان وفوری (۱۰۰٪)تضمینی زیروکلای باتجربه دادگستری درسراسر کشور باگروه مشاوران آگاه درزمینه اجاره فیش حقوقی/جوازکسب/سند ازاینکه جعلی وضمانت نکرده باشند برای زندانی ومتهم کلیه خدمات ضمانت...

۰

قیمت کفیل برای متهم/قیمت کفیل برای ضمانت/ضامن متهم برای دادسرا ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالوکیل) **مشاوره حقوقی تلفنی؛فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضمانت/ضامن/وغیره …زیرنظروکیل دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **خدمات ضمانت قضایی؛ضامن دادگاه ودادسرا وشوراوتعزیرات حکومتی وکالای قاچاق وغیره تهران وسایر شهرهای؛قراروثیقه معتبر وضامن ارزان؛جهت متهمان وزندانیان سراسرکشور؛برای آزادی زندانی/مرخصی زندانی/درکلیه محاکم ومراجع قضایی دراسرع...

۰

ضامن دادگاه/خرید ضامن/اجاره فیش حقوقی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالرزق) **ضامن ارزان ومعتبر؛فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/وغیره…زیرنظروکیل دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اجاره فیش حقوقی معتبر کارمنددولت /سند/پروانه‌ کسب/جهت ضمانت دادسرا ودادگاه وشوراوتعزیرات حکومتی باکمترین کارمزد؛تسویه حساب پایان مراحل اداری وقانونی بدون پیش پرداخت درکوتاه ترین زمان ممکن وکلیه...

۰

ضامن کارمند اجاره ای/ضامن رسمی دولتی /فیش حقوقی دولتی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خالق هستی) **فیش حقوقی/جوازکسب/ضامن کارمند/سند/کفالت /کفیل/وغیره ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **دراجرای تبصره ۳ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی ومتهم حق دارد؛با اجاره فیش حقوقی معتبر شاغل درحال دولت وجوازکسب معتبر (کفالت)سند جهت ضمانت کلیه محاکم...

۰

فیش حقوقی/ضامن دادگاه/اجاره فیش حقوقی/اجاره ضامن ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه خالق هستی) **فیش حقوقی/جوازکسب/اجاره فیش حقوقی/قیمت فیش حقوقی اجاره ای/صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسراها شوراوتعریزات حکومتی وکالای قاچاق وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **مشاوره حقوقی تلفنی فوری؛باوکلای باتجربه دادگستری جهت انجام کلیه خدمات ضمانت قضایی برای...

۰

فیش حقوقی برای زندانی +فیش حقوقی برای ضمانت +ضمانت متهم برای دادسرا ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه عالم هستی) **اورژانس حقوقی؛خدمات ضمانت قضایی (کیفری-حقوقی)جهت ضمانت زندانی ومتهم بصورت آنلاین وتضمینی درسراسر کشور زیرنظروکلای باتجربه دادگستری باکمترین کارمزد باقیمت معقول وواقعی فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **راهکارهای فوری وتضمینی برای ضمانت کردن متهم وزندانی...