دادرس ایران بلاگ

۰

نیازبه ضامن +نیازمندضامن +اجاره فیش حقوقی برای مرخصی زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام حق) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/و…صرفآ جهت ضمانت دادگاه ودادسراها زیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اصولاضامن شدن برای متهم وزندانی به دوشکل زیرانجام می گیرد؛ **ضمانت زندانی بافیش حقوقی وجوازکسب معتبر(کفیل)؛این نوع ضمانت معمولا توسط فردی که...

۰

کفالت برای طلاق+ضامن برای اجرای طلاق غیابی +کفیل معتبر برای ضمانت ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوندرنگین کمان) **مشاوره حقوقی تلفنی رایگان؛باوکلای باتجربه دادگستری جهت خدمات ضمانت قضایی:فیش حقوقی/جوازکسب/سند؛برای سراسر زندانیان ومتهمان کشور اعم ازجرائم عمدمالی-احضاروتقسیط -مهریه-چک-تمکین -اجرت المثل-وواخواهی وتجدیدنظرودادیارناظرزندان وضمانت شرکتی وضامن استخدام وغیره؛(یک تلفن تاآزادی زندانی شما۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴)

۰

کفیل برای متهم دادسرا+کفیل برای کفالت دادسرا+ضمانت دادگاه ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بادرود) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن/ضمانت/و….۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **جهت حل‌ مشکلات کیفری وحقوقی خودتان وبستگان تان ؛درمقوله یافتن ضامن وکفالت وتودیع وثیقه ملکی؛ معتبردرراستای تحکیم بنیان خانواده ها زندانی ومتهمان وجرائم غیرعمددرکلیه مراجع ومحاکم قضایی؛بابهترین کادر مجرب ازگروه مشاورین...

۰

کفالت برای زندانی +کفالت جهت آزادی زندانی +کفالت برای متهم۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه مالک هستی) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/و… **اگرجهت کفالت دردادگاه ودادسراها نیازبه ضامن کارمندرسمی وکفیل داشتید باما زیرنظروکیل باتجربه دادگستری درتماس باشید ودراسرع وقت اداری وکاری وقاضی کشیک و…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **کفالت جهت آزادی متهمان وزندانیان سراسر...

۰

ضامن کارمند/ضامن کارمند دولتی/ضامن کارمند برای ضمانت ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(باتوکل برخدا) **فیش حقوقی/جوازکسب/ضامن کارمند/سند/کفالت/کفیل:صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسرا فوری:(اعتماد شما دلگرمی ماست-یک تلفن تاآزادی زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴) ***اجاره فیش حقوقی/سند/جوازکسب برای هموطنان عزیز که به هردلیل دچار جرم‌ های کیفری وحقوقی شده اند ؛وبه...

۰

کفیل برای دادگاه/کفیل برای دادسرا/کفیل برای ضمانت ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوندجان خرد ) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسرا سراسرکشور فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **قاله پیش رو درجهت راهنمایی وآشنایی هرچه بیشتر شما خوانندگان گرامی وکمک به تسریع فراینداجاره سند وفیش حقوقی رسمی دولتی باحکم کارگزینی...

۰

ضامن رسمی برای دادگاه/کفیل رسمی برای دادگاه/ضامن رسمی برای زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خدا) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسراها فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **درابتدای کارمتهم بایدکفیل خودرابه مراجع ومحاکم قضایی معرفی کند؛پس ازتاییدوتشخیص صلاحیت کفیل توسط قاضی ؛قرارکفالت ازسوی قاضی مربوطه صادر می شود ومتهم وزندانی آزاد...

۰

نیازمندضامن +نیازبه ضامن+نیازضامن دولتی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام آنکه خلقت راآفرید) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند :۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **زمانی که برای شخص مشکل حقوقی قضایی به وجود می آید وشخص به عنوان متهم روانه دادسراودادگاه وتعزیرات حکومتی وکالای قاچاق می شود؛قاضی پرونده مذکور می تواند...

۰

ضمانت برای آزادی زندانی +ضامن برای متهم+ضامن برای طلاق ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالحق) **عزیزانتون روبه آغوش گرم خانواده بازمیگردانیم **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضمانت صرفا جهت کلیه محاکم ومراجع قضایی زیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **فوری وتضمینی متهم وآزادی زندانیان سراسرکشور باکمترین کارمزد باکوتاهترین زمان ممکن؛تسویه حساب پایان مراحل اداری...

۰

ضامن کارمندرسمی +تامین ضامن+معرفی ضامن۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام آنکه خلقت آفرید) **فیش حقوقی وجوازکسب معتبر و‌‌ سند جهت‌‌‌‌‌‌ آزادی زندانی ومتهم درکلیه محاکم ومراجع قضایی زیرنظروکلای باتجربه دادگستری باکمترین کارمزدتهران وشهرستان بصورت (۱۰۰٪)تضمینی دراسرع وقت فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **فیش حقوقی وجوازکسب اجاره ای...