هزینه اجاره فیش حقوقی/هزینه فیش حقوقی اجاره ای09199285694

(هوالوکیل)

**فیش حقوقی وجوازکسب (کفالت)سندصرفا جهت کلیه محاکم ومراجع قضایی سراسرکشور؛تجدیدنظروواخواهی ودادگاه خانواده ودیوان عالی واعمال ماده 488 توسط وکلای خبره وباتجربه ؛مشاوره رایگان حقوقی وکیفری انجام پذیردمیباشد:(یک تلفن تاآزادی شما)09199285694

***خانواده هایی که دراقوام وآشنایان خودافردای بعنوان کفیل ووثیقه گذار(کارمندرسمی-بازنشسته بافیش حقوقی-کاسب یا جوازکسب -سند)

ندارندمیتوانندبامشاوره حقوقی رایگان ازکارشناسان جهت محاکم قضایی مساعدت لازم برای خدمت رسانی خانواده های زندانیان خودازاین گروه حقوقی مابهره مندشوند:(09199285694)

ضامن برای دادسرا+اجاره فیش حقوقی+ضامن برای دادگاه+ضمانت برای دادگاه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.