ضامن دادگاه+ضامن برای دادگاه+ضمانت برای دادگاه+ضامن برای دادسرا+ضامن دادسرا09016453317

**خانواده هایی که دراقوام وآشنایان خودافرادی به عنوان کفیل ووثیقه گذار(کارمندرسمی یابازنشسته بافیش حقوقی -کاسب یاجوازکسب -سند)ندارندمیتوانند؛بامشاوره حقوقی رایگان ازکارشناسان مامساعدت لازم جهت خدمت رسانی بهره مندشوند:09016453317

**اجاره فیش حقوقی وکارمندرسمی باحکم کارگزینی شاغل دولت ؛وجوازکسب معتبر(کفالت)سندصرفا جهت دادگاه؛دادسرا؛شورای حل اختلاف؛مرخصی زندانی؛دادگاه خانواده؛وواخواهی؛تجدیدنظر؛تعزیرات حکومتی (کالای قاچاق)جهت کلیه شهرهای سراسرکشوردراسرع وقت زیرنظروکیل دادگستری انجام میشود:(09016453317-09307336926)

 

ضامن دادگاه ودادسراوکارمندرسمی برای ضمانت

محمدی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.