نیازبه ضامن +نیازمندضامن +اجاره فیش حقوقی برای مرخصی زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام حق)
**فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/و…صرفآ جهت ضمانت دادگاه ودادسراها زیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴
**اصولاضامن شدن برای متهم وزندانی به دوشکل زیرانجام می گیرد؛
**ضمانت زندانی بافیش حقوقی وجوازکسب معتبر(کفیل)؛این نوع ضمانت معمولا توسط فردی که کارمندرسمی یا دارای جوازکسب می باشدانجام میشود؛درواقع کفیل باارائه فیش حقوقی کفالت فردمتهم رابه عهده میگیرد وفرد متهم بعنوان مکفول شناخته میشود.البته قبول مسئولیت کفالت بیشترتوسط افرادآشنا بامتهم انجام میشودهرچند برخی بااجاره فیش حقوقی نیزحاضر به قبول مسئولیت کفالت می شوند ؛درادامه
راجع به این نوع ضمانت بیشترتوضیح داده میشودو…
**دراین نوع ضمانت ازیک سندملکی استفاده میشودتاتضمین کندکه متهم درزمان ضرورت نزدقاضی حضورپیدامیکند؛دراین گونه مواردتوسط قاضی رسیدگی کننده ؛قراروثیقه باسندملکی صادرمیشود؛میزان وشرایط وثیقه باتوجه به نوع اتهام می تواند متفاوت باشد ؛به طورکلی دراین گونه مواقع متهم می بایست سندملکی به میزان خسارت واردشده رابه مقامات قضایی ارائه دهد؛۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *