دادرس ایران بلاگ

۰

معرفی ضامن برای دادسرا/معرفی کفیل برای دادسرا ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بسمه تعالی) ***فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفیل/کفالت/ضامن/وغیره..۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***پیرو پست قبلی همراهان گرامی میتوانید جهت اجاره فیش حقوقی وجوازکسب معتبر (کفالت)سندجهت ضمانت دادگاه ودادسراها ومرخصی زندان وشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی وکالای قاچاق ومواد مخدرو دادگاه عمومی وانقلاب...

۰

تهیه کفیل/تهیه ضامن/تهیه کفالت/تهیه کاسب ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه خالق هستی) ***فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/ضامن/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***گروه حقوقی مشاورین ما نه تنها در منطقه بلکه درکل کشور اولین ومعتبرترین بانک اجاره سند وفیش حقوقی رسمی دولتی وجوازکسب معتبر است؛فقط کافی است شما عزیزان وخانواده...

۰

تهیه ضامن/تهیه کفیل/تهیه کفالت/تهیه اجاره فیش ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

                              (بنام یگانه مالک هستی ) ***ضامن دادسرا ودادگاهها سراسرکشور؛کارمندرسمی شاغل درحال کاردولت ومشاوره حقوقی تلفنی زیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری...

۰

تامین کفیل برای دادسرا/ضامن کفیل برای دادسرا/ضمانت کفیل برای دادسرا ۰۹۰۱۶۴۵۳۳۱۷

(بنام مالک هستی) ***ضامن دادگاه ودادسراها فوری:فیش حقوقی/جوازکسب/سند ؛لطفا جهت بانک تماس نگیرید:۰۹۰۱۶۴۵۳۳۱۷ ***راه حل های آسان جهت آزادی متهم وزندانی ومرخصی زندانی عزیزان خود وخانواده های محترم زندانی مورد استفاده ازفیش حقوقی شاغل...

۰

قیمت خریدضامن/قیمت خرید کفیل/قیمت کرایه کفیل ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام مالک هستی) ****فیش حقوقی/جوازکسب/سند/فقط جهت دادگاه ودادسرا ها وعمومی وانقلاب وشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی سراسرکشور زیرنظروکیل دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ****طبق تبصره ۲ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی ؛اجرای حکم...

۰

ضمانت اجرای رای غیابی/ضامن برای رای غیابی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خالق یگانه عالم) ***فیش حقوقی/جوازکسب/سند /ضامن کارمند/صرفا برای ضمانت دادگاه ودادسراها:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***ضامن کارمند باحکم کارگزینی شاغل درحال کاردولت؛فیش حقوقی وجوازکسب معتبر (کفالت)سندصرفا جهت ضمانت کلیه محاکم ومراجع قضایی فوری:دادگاه/دادسرا/شورای حل اختلاف/تعزیرات حکومتی/کالای قاچاق...

۰

ضمانت متهم بافیش حقوقی/ضمانت متهم شورای حل اختلاف ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

                                   (بنام یگانه خالق هستی) ***فیش حقوقی/جوازکسب/سند/ضامن/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین؛زیرنظروکلای باتجربه دادگستری باکمترین کارمزد فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***به دلیل...

۰

کارمندرسمی برای کفالت/کارمندرسمی برای ضمانت/کارمندرسمی برای متهم ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بادرودواحترام) ****فیش حقوقی/جوازکسب/سند/ضامن/وغیره…. تلفن مشاوره حقوقی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ****به عمل کار برآید؛به سخندانی نیست (یک تلفن تاآزادی زندانی- ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ****نکات مهم درخصوص ضمانت اجاره فیش حقوقی/جوازکسب/سند/….۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ****به شما دوستان وعزیزان توصیه می شود زمانی به...

۰

گرفتن ضامن فیش حقوقی/تامین کفیل برای دادسرا ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام الحق) ***فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴تلفن مشاوره جهت اجاره فیش حقوقی وجوازکسب معتبر وتودیع وثیقه ملکی جهت دادگاه ودادسراهافوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ****ضمانت زندانی ومتهم بافیش حقوقی وجوازکسب معتبر یکی از قرارهای تامین کیفری میباشد دراصطلاح حقوقی قرارکفالت نام...