بایگانی‌ ماهانه: تیر ۱۴۰۲

۰

فیش حقوقی برای دادسرا/فیش حقوقی برای دادگاه/کفیل برای ضمانت ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

                                (بنام پروردگاریکتا) ***فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن/ضمانت/وغیره..۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***مشاوره حقوقی تلفنی باکمترین هزینه وکارمزد جهت ضمانت کلیه محاکم ومراجع قضایی؛تامین کارمندرسمی وکفالت...

۰

معرفی کفیل/معرفی ضامن/معرفی فیش حقوقی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بادرودواحترام) ***فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/وغیره..۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***مشاوره حقوقی تلفنی باکمترین هزینه وکارمزد جهت ضمانت کلیه محاکم ومراجع قضایی؛تامین کفالت وتودیع وثیقه ملکی درسراسر کشور توسط وکلای باتجربه دادگستری؛تخصص درقبول کلیه دعاوی کیفری وحقوقی درامورملک؛ارث؛وخانواده وثبتی وتجدیدنظر دراسرع...

۰

ضامن اجرای حکم غیابی/ضمانت حکم غیابی/اجاره فیش حقوقی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(الهی به امیدتو) ****فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/وغیره ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ****قرارتامین اخذکفیل یا وجه الکفاله؛یکی ازقرارهایی است که هرگاه مجرمیت ویا بی گناهی فردی که درمان اتهام است درتحقیقات  مقدماتی دردادسراها ودادگاهها احرازنشود به منظور جلوگیری ازفرارمتهم وغیبت...

۰

کفیل جهت دادسرا/کفیل برای دادگاه/کفیل برای متهم ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(باتوکل عالم بی همتا) ***فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که برای اوقرار تامین صادر وخود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است درصورت حاضر نشدن طی ابلاغ واقعی بدستور مقام قضایی...

۰

کفیل جهت ضمانت طلاق/کفیل جهت ضمانت دادسرا/ضامن کفیل جهت دادسرا ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بادرودعالم بی همتا) ***فیش حقوقی/جوازکسب/سند/ضامن/ضمانت/کفالت/کفیل/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***براساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار های تامین به شرح ذیل میباشد که یکی ازآنها دریافت کفیل (فیش حقوقی-جوازکسب-کارمندرسمی)وتودیع وثیقه ملکی(سند ششدانگ -تک‌برگ )گذارویا همان وجه الکفاله...

۰

نیازمند ضامن رسمی/نیازمند کفیل رسمی/نیازمند کفیل دولتی/نیازمندفیش حقوقی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

                                    (بنام خداوند عالم یکتا) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن/ضمانت/وغیره ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **طبق تبصره ۲ماده ۳۰۶ آیین دادرسی مدنی دراجرای احکام...

۰

اجاره فیش حقوقی/نیازمندکفیل/نیازمندضامن فیش حقوقی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوند عالم) ***فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***کانون خدمات ضمانت حقوقی تخصصی تلفنی رایگان بامشاوران  ارشد ما جهت انجام کلیه امور سند وفیش حقوقی رسمی اجاره ای درسراسر کشور زیرنظروکلای باتجربه دادگستری وقبول وکالت درکلیه دعاوی...

۰

ضامن اجرای حکم غیابی/ضمانت اجرای حکم غیابی/ضمانت برای حکم غیابی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوندجهان هستی) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفیل/کفالت/ضمانت/ضامن/وغیره..۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **پیرو پست قبلی همراهان گرامی میتوانید بالایک واشتراک گذاری جهت ضمانت دادگاه ودادسراها ماراهمراهی نمایید؛وازاین طریق راه های ارتباطی باکارشناسان زبده وکاربلد ما ؛که مجموعه گروه مشاورین حقوقی باشند...

۰

فیش گذار دادسرا ودادگاه/فیش گذاربرای متهم مالی/معرفی کفیل برای دادگاه ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(درودکه نام خداست) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضمانت/ضامن/وغیره..۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **ماتضمینی زندانیه ومتهم شما رادرکمترین زمان ممکن آزاد می کنیم شماره های برای هماهنگی:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **هدف ما بهبود کیفیت جمعیت زندانیان ومتهمان باتودیع وثیقه ملکی وکفالت (فیش حقوقی-جوازکسب-سند)درسراسر کشور زیرنظروکلای...