بایگانی‌ ماهانه: فروردین ۱۴۰۲

۰

قیمت کفیل برای متهم/قیمت کفیل برای ضمانت/ضامن متهم برای دادسرا ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالوکیل) **مشاوره حقوقی تلفنی؛فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضمانت/ضامن/وغیره …زیرنظروکیل دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **خدمات ضمانت قضایی؛ضامن دادگاه ودادسرا وشوراوتعزیرات حکومتی وکالای قاچاق وغیره تهران وسایر شهرهای؛قراروثیقه معتبر وضامن ارزان؛جهت متهمان وزندانیان سراسرکشور؛برای آزادی زندانی/مرخصی زندانی/درکلیه محاکم ومراجع قضایی دراسرع...

۰

ضامن دادگاه/خرید ضامن/اجاره فیش حقوقی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالرزق) **ضامن ارزان ومعتبر؛فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/وغیره…زیرنظروکیل دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اجاره فیش حقوقی معتبر کارمنددولت /سند/پروانه‌ کسب/جهت ضمانت دادسرا ودادگاه وشوراوتعزیرات حکومتی باکمترین کارمزد؛تسویه حساب پایان مراحل اداری وقانونی بدون پیش پرداخت درکوتاه ترین زمان ممکن وکلیه...

۰

ضامن کارمند اجاره ای/ضامن رسمی دولتی /فیش حقوقی دولتی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خالق هستی) **فیش حقوقی/جوازکسب/ضامن کارمند/سند/کفالت /کفیل/وغیره ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **دراجرای تبصره ۳ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی ومتهم حق دارد؛با اجاره فیش حقوقی معتبر شاغل درحال دولت وجوازکسب معتبر (کفالت)سند جهت ضمانت کلیه محاکم...

۰

فیش حقوقی/ضامن دادگاه/اجاره فیش حقوقی/اجاره ضامن ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه خالق هستی) **فیش حقوقی/جوازکسب/اجاره فیش حقوقی/قیمت فیش حقوقی اجاره ای/صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسراها شوراوتعریزات حکومتی وکالای قاچاق وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **مشاوره حقوقی تلفنی فوری؛باوکلای باتجربه دادگستری جهت انجام کلیه خدمات ضمانت قضایی برای...

۰

فیش حقوقی برای زندانی +فیش حقوقی برای ضمانت +ضمانت متهم برای دادسرا ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه عالم هستی) **اورژانس حقوقی؛خدمات ضمانت قضایی (کیفری-حقوقی)جهت ضمانت زندانی ومتهم بصورت آنلاین وتضمینی درسراسر کشور زیرنظروکلای باتجربه دادگستری باکمترین کارمزد باقیمت معقول وواقعی فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **راهکارهای فوری وتضمینی برای ضمانت کردن متهم وزندانی...

۰

اجاره فیش حقوقی/فیش حقوقی اجاره ای/فیش حقوقی جهت کفالت ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

‌‌ ‌(بنام یگانه عالم بی همتا) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/ضمانت/ضامن/وغیره…(۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴) **اجاره فیش حقوقی پشت سفته چک واسه زندانی امضاء میکنیم ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ لطفا جهت بانک تماس نگیرید؛یک تلفن تا آزادی زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اجاره فیش کارمندشاغل رسمی دولت...

۰

اجاره فیش حقوقی +ضامن فیش حقوقی +ضمانت فیش حقوقی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خالق هستی) **اجاره فیش حقوقی/ضامن فیش حقوقی/ضمانت فیش حقوقی/وغیره..فقط جهت کلیه محاکم ومراجع قضایی زیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ فیش گذاران مورد اعتماد ماآمادگی خدمت رسانی به خانواده‌های زندانیان ومتهمان سراسرکشور که نیازبه فوری...

۰

ضمانت زندانی +ضامن زندانی +ضامن متهم +ضمانت متهم+اجاره فیش حقوقی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خدا) **اجاره فیش حقوقی کارمند شاغل رسمی دولت درراستای اجرای برنامه آزادی زندانی ونیز مرخصی زندانی ومتهم صورت میگیرد:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اجاره فیش حقوقی کارمند شاغل رسمی دولت جهت ضمانت دادگاه ودادسراها ومرخصی زندانی وشورای...