بایگانی‌ ماهانه: مهر ۱۴۰۱

۰

کفالت برای زندانی +کفالت جهت آزادی زندانی +کفالت برای متهم۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه مالک هستی) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/و… **اگرجهت کفالت دردادگاه ودادسراها نیازبه ضامن کارمندرسمی وکفیل داشتید باما زیرنظروکیل باتجربه دادگستری درتماس باشید ودراسرع وقت اداری وکاری وقاضی کشیک و…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **کفالت جهت آزادی متهمان وزندانیان سراسر...

۰

ضامن کارمند/ضامن کارمند دولتی/ضامن کارمند برای ضمانت ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(باتوکل برخدا) **فیش حقوقی/جوازکسب/ضامن کارمند/سند/کفالت/کفیل:صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسرا فوری:(اعتماد شما دلگرمی ماست-یک تلفن تاآزادی زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴) ***اجاره فیش حقوقی/سند/جوازکسب برای هموطنان عزیز که به هردلیل دچار جرم‌ های کیفری وحقوقی شده اند ؛وبه...