بایگانی‌ ماهانه: بهمن ۱۴۰۰

۰

فیش حقوقی برای زندانی/ضامن حکم غیابی/ضمانت حکم غیابی/ضامن شناسنامه/ضامن سندملکی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالغنی) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفیل/کفالت/صرفا برای دادسراها ودادگاهها سراسرکشورفوری:(آزادی رایگان نیست-یک تلفن تاآزادی زندانی) **مشاوره حقوقی تخصصی رایگان جهت انجام کلیه خدمات ضمانت قضایی متهمین وزندانیان سراسرکشوربوسیله فیش حقوقی شاغل ذرحال کاردولت باتاییدیه وامضاء ازیگان مربوطه...

۰

ضمانت برای آزادی زندانی/ضامن برای دادگاه/ضامن حکم غیابی/ضمانت برای دادگاه۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه معمارهستی) **فیش حقوقی/ضامن کارمندرسمی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/به هرمیزان جهت تامین کلیه پرونده های حقوقی وکیفری تااتمام اداری و دادرسی بصورت ۲۴ پشتیبانی وامکان پذیرمیباشد:(اعتماد المثنی ندارد:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴) **گروه مشاورین حقوقی مامفتخراست باصدیق ترین وصبورترین کارشناسان وزبده...

۰

ضامن کارمنددولتی/ضامن جوازکسب درکرج/ضامن جوازکسب درتهران۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالغنی) **فیش حقوقی /جوازکسب/سند/کفیل/کفالت/صرفا جهت دادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف فوری:۰۹۱۹۸۲۸۵۶۹۴ **لذاازکلیه متهمین وزندانیان مراجع قضایی اعم از جرائم غیرعمدمالی درتهران وشهرستانها یاخانواده ؛دوستان یاآشنایان دعوت  میگردددرصورت درخواست وثیقه ملکی وکفالت یاهمان فیش حقوقی وجوازکسب...