بایگانی‌ ماهانه: دی ۱۴۰۰

۰

ضامن غیابی نفقه/ضامن غیابی طلاق/ضامن غیابی مهریه/ضمانت غیابی طلاق

(بنام خالق یکتا) **فیش حقوقی وجوازکسب جهت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اجاره فیش حقوقی برای زندانی وجوازکسب معتبروسندجهت متهمان وزندانیان باهرمحکومیتی جهت آزادی متهم با قرار کفالت ووثیقه  به هرمیزان رااز مابخواهیدشما بامشاوره...

۰

ضمانت برای آزادی متهم/ضمانت برای رای غیابی/ضمانت اجرای حکم غیابی/ضامن اجرای حکم غیابی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام آنکه هستی ازِآن اوست) **فیش حقوقی رسمی دولتی وجوازکسب معتبرجهت دادسراها ودادگاهها فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اجاره فیش حقوقی برای زندانی وضمانت متهمان وزندانیان باهرمحکومیتی جهت آزادی زندانی باقرارکفالت ووثیقه راازما طلب کنید:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **خانواده های محترم...

۰

جوازکسب برای کفالت/ضمانت برای دادگاه/کفالت برای متهم دادسرا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام آنکه هستی ازآن اوست) **خانواده محترم میتوانندبامراجعه حضوری وغیرحضوری به دفترگروه گروه مشاورین ما مشاوره حقوقی  رایگان جهت  که نیازمندضمانت بافیش حقوقی وجوازکسب معتبر وسندبرای خودوخانواده های زندانی ومتهم کلیه دادسراودادگاهها وندامتگاهها سراسر...