بایگانی‌ ماهانه: تیر ۱۴۰۰

۰

هزینه اجاره فیش حقوقی/هزینه فیش حقوقی اجاره ای09199285694

(هوالوکیل) **فیش حقوقی وجوازکسب (کفالت)سندصرفا جهت کلیه محاکم ومراجع قضایی سراسرکشور؛تجدیدنظروواخواهی ودادگاه خانواده ودیوان عالی واعمال ماده 488 توسط وکلای خبره وباتجربه ؛مشاوره رایگان حقوقی وکیفری انجام پذیردمیباشد:(یک تلفن تاآزادی شما)09199285694 ***خانواده هایی که...

ضامن برای دادسرا+اجاره فیش حقوقی+ضامن برای دادگاه+ضمانت برای دادگاه ۰

اجاره فیش کارمندی/ضامن برای اجرای حکم دادگاه/کارمندرسمی برای ضمانت09199285694

(بنام خدا) **کفالت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی وکالای قاچاق ؛توسط کلای باتجربه دادگستری دراسرع وقت انجام می پذیرد:(یک تلفن تاآزادی زندانی شما) **فوری وآزادی تضمینی متهم یازندانیان درکلیه زندانها وندامتگاه های سراسرکشوربوسیله...

۰

درخواست ضامن/معرفی ضامن/نیازمندضامن/نیازمندفیش حقوقی09199285694

(بسمه تعالی) **فوری وآزادی تضمینی متهم یازندانیان درکلیه محاکم ومراجع قضایی؛زندانها وندامتگاه های سراسرتهران وکرج بوسیله ضمانت ضامن کارمندرسمی بافیش حقوقی وجوازکسب معتبرزیرنظروکلای دادگستری دراسرع وقت انجام می پذیرد:(یک تلفن تاآزادی زندانی-09199285694) **گروه مشاوره...

۰

نیازمندضامن کارمند/نیازمندفیش حقوقی/نیازبه ضامن/درخواست ضامن کارمند/نیازبه کفیل دادگاه/نیازبه کفالت دادسرا09016453317

(بسمه تعالی) **دپارتمان کفالت ووثیقه جهت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف:09016453317 **خانواده هایی متهمان وزندانیان که دراقوام وآشنایان خودافرادی به عنوان کفیل ووثیقه گذارونیازمند(کارمند-بازنشسته؛کاسب معتبر-فیش حقوقی معتبر)ندارند دیگرنگران ؛نویدنباشند-کافیست جهت مشاوره رایگان بامشاوران ماجهت اجاره...