بایگانی‌ ماهانه: فروردین ۱۴۰۰

۰

ضامن دادگاه+ضامن برای دادگاه+ضمانت برای دادگاه+ضامن برای دادسرا+ضامن دادسرا09016453317

**خانواده هایی که دراقوام وآشنایان خودافرادی به عنوان کفیل ووثیقه گذار(کارمندرسمی یابازنشسته بافیش حقوقی -کاسب یاجوازکسب -سند)ندارندمیتوانند؛بامشاوره حقوقی رایگان ازکارشناسان مامساعدت لازم جهت خدمت رسانی بهره مندشوند:09016453317 **اجاره فیش حقوقی وکارمندرسمی باحکم کارگزینی شاغل...

۰

فیش حقوقی برای کفالت+ضامن برای دادسرا+ضمانت برای دادگاه+فیش حقوقی جهت دادسرا+ضمانت برای رای غیابی+ضامن برای دادگاه09016453317

ضامن شمامیشم :دادگاه؛دادسرا؛شورای حل اختلاف؛تعزیرات حکومتی؛مرخصی زندانی؛رای غیابی09016453317 **ضامن معتبردادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف ودادگاه خانواده ومرخصی زندانی وواخواهی وتجدیدنظرورای غیابی؛نفقه؛مهریه؛اجرت المثل؛تهدید؛تصادفات؛تمکین؛احضارتقسیط؛ضمانت شرکتی؛ضمانت دانشجویی؛ضمانت استخدام؛همواره جهت ضمانت زندانیان ومتهمان وجرائم غیرکلیه پروندهای حقوقی وکیفری توسط...

اجاره فیش حقوقی درتهران+اجاره فیش حقوقی درشهریار+اجاره فیش حقوقی درکرج+اجاره فیش حقوقی درقم+اجاره فیش حقوقی درورامین+اجاره فیش حقوقی دراسلامشهر09016453317 ۰

اجاره فیش حقوقی درتهران+اجاره فیش حقوقی درشهریار+اجاره فیش حقوقی درکرج+اجاره فیش حقوقی درقم+اجاره فیش حقوقی درورامین+اجاره فیش حقوقی دراسلامشهر09016453317

**وجودضامن دردادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی(کالای قاچاق)برای مواردی همچون درخواست مهریه؛نفقه؛تمکین؛رای غیابی؛تصادفات؛اجرت المثل؛تهدید؛خیانت درامانت؛ضامن دانشجویی؛ضمانت تعهدات وحسن انجام کاروجرائم غیرومشکلات مربوط به چک وسفته ویا تنظیم کردن سندموردنیازاست ؛بدنیست بدانیدضامن شدن برای دعاوی...

ضامن  برای دادسرا/ضامن برای دادسرا/ضمانت برای دادگاه/ضمانت برای دادسرا/اجاره فیش حقوقی برای ضمانت/ضمانت برای اجرای حکم غیابی09016453317 ۰

ضامن برای دادسرا/ضامن برای دادسرا/ضمانت برای دادگاه/ضمانت برای دادسرا/اجاره فیش حقوقی برای ضمانت/ضمانت برای اجرای حکم غیابی09016453317

**ضامن معتبردادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف ودادگاه خانواده ومرخصی زندانی وواخواهی وتجدیدنظر احضاروتقسیط همواره جهت ضمانت زندانیان ومتهمان وجرائم غیرعمددرکلیه محاکم ومراجع قضایی سراسرکشور ووحومه ؛کلیه پروندهای حقوقی وکیفری زیرنظروکلای باتجربه وباقیمت معقول وواقعی (24ساعته-100%تضمینی)پشتیبانی...

اجاره فیش حقوقی برای زندانی/ضامن کارمندرسمی برای زندانی/ضمانت برای دادگاه09016453317 ۰

اجاره فیش حقوقی برای زندانی/ضامن کارمندرسمی برای زندانی/ضمانت برای دادگاه09016453317

**اجاره فیش حقوقی وضامن کارمندرسمی شاغل دولت وجوازکسب معتبر(کفالت)سند جهت ضمانت دادگاه؛دادسرا؛شورای حل اختلاف ؛مرخصی زندانی؛دادگاه خانواده؛وواخواهی وتجدیدنظر؛نفقه؛مهریه؛رای غیابی؛تصادفات؛ضرب وجرح ؛تهدید؛خیانت درامانت ؛طلاق؛توهین وفترا؛ضمانت دانشجویی؛ضامن استخدام؛ضامن تنظیم سند؛ اجرت المثل ؛برای تهران وشهرستانهاکشورفوری وچون...

۰

فیش حقوقی برای ضمانت+ضامن معتبربرای دادسرا+ضامن برای دادگاه+ضامن برای دادسرا+فیش حقوقی برای زندانی+ضامن دادگاه+ضمانت برای آزادی زندانی

**مشاوره برای کسب اطلاعات پروسه کاری واداری وضمانت متهم وزندانی تسویه حساب ؛بدون پیش پرداخت وبعدازاتمام قانونی می باشد **مالکان وصاحبان املاک مسکونی وتجاری وصنعتی وکشاورزی زمین می توانیدبامشاوره مازیرنظروکلای خبره دادگستری کاملا امن...

اجاره فیش حقوقی +ضمانت برای دادگاه+ضامن برای داگاه+ ۰

اجاره فیش حقوقی +ضمانت برای دادگاه+ضامن برای داگاه+

**فیش حقوقی وجوازکسب وسند(100%تضمینی)جهت دادسراودادگاههافوری:09016453317 **انجام خدمات ضمانت زندانی ومتهم دادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف ومرخصی زندانی ومشاوره حقوقی رایگان /وکلای باتجربه کارمندرسمی دولت درحال کارشاغل وبازنشسته وجوازکسب معتبر(وثیقه)برای کلیه محاکم ومراجع قضایی وتجدیدنظروواخواهی هراستان...

ضامن برای دادگاه+ضمانت برای دادگاه+ضامن برای دادسرا+ضمانت برای دادسرا09016453317 ۰

ضامن برای دادگاه+ضمانت برای دادگاه+ضامن برای دادسرا+ضمانت برای دادسرا09016453317

**باسلام ودرودخدمت سروران وخانواده های عزیززندانیان تهران واقصی نقاط کشور: **این آگهی درحوزه اجاره فیش حقوقی جهت آزادی زندانی -مرخصی زندانی -ضمانت زندانی دردادگاه ودادسراوتعزیرات حکومتی قاچاق کالا وارزدرتهران وکرج می باشد:(یک تلفن تاآزدی...

۰

فیش حقوقی برای کفالت+ضمانت برای حکم غیابی+ضامن برای طلاق غیابی+ضامن حکم غیابی+ضمانت برای رای غیابی+اجاره جوازکسب09016453317

**قبل ازاینکه بعنوان مطلع یا متهم به محاکم ومراجع قضایی احضارشده اید؛باکارشناسان حقوقی -کیفری مامشورت کنید؛اجاره فیش حقوقی وجوازکسب معتبر(کفالت)سندصرفا جهت دادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف وکالای قاچاق وتعزیرات حکومتی سراسرتهران وشهرستانهاکشورفوری:09016453317 **فیش حقوقی کارمندرسمی...