برچسب: ضامن کارمندرسمی

۲

اجاره فیش حقوقی/وثیقه فیش حقوقی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خدای یکتا) ****ضامن کارمند/سندملکی/جوازکسب/فیش حقوقی/وغیره ….۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ****جهت اطلاعات هماهنگی بیشترشما دوستان وعزیزان میتوانید جهت کفالت ووثیقه فیش حقوقی ملکی که عزیزانتان دربندهستندوقاضی محترم قرارکفالت بافیش حقوقی کارمندرسمی شاغل درحال کاروجوازکسب معتبر(کفالت)سندباکارشناسان حقوقی مکاتبه...

۰

فیش حقوقی اجاره ای/اجاره فیش حقوقی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام  یزدان پاک) ****ضامن کارمند/جوازکسب/فیش حقوقی/سند/کفالت/کفیل/وغیره ….۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ****جهت هماهنگی درخواست ودریافت کفالت وتودیع وثیقه ملکی بهمراه مشاوره حقوقی رایگان جهت ضامن کارمندرسمی شاغل درحال کاردولت وجوازکسب معتبرباکارشناسان ارشد ووکلای باتجربه دادگستری باکمترین کارمزد وزمان...

۰

قیمت کرایه فیش حقوقی/کرایه قیمت فیش حقوقی/قیمت کرایه ضمانت ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

( بنام خلق ) ** خدمات ضمانت قضایی؛بهمراه مشاوره حقوقی رایگان زیرنظروکلای خبره وباتجربه دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴-( ازاولین تماس تاآخرین امضاء درکنار شماهستیم) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل /وغیره…/صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسراها وتعزیرات حکومتی وضمانت شرکتی ودوایردولتی...

۰

نیازمندضامن +نیازبه ضامن+نیازضامن دولتی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام آنکه خلقت راآفرید) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند :۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **زمانی که برای شخص مشکل حقوقی قضایی به وجود می آید وشخص به عنوان متهم روانه دادسراودادگاه وتعزیرات حکومتی وکالای قاچاق می شود؛قاضی پرونده مذکور می تواند...

۰

ضامن کارمندرسمی +تامین ضامن+معرفی ضامن۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام آنکه خلقت آفرید) **فیش حقوقی وجوازکسب معتبر و‌‌ سند جهت‌‌‌‌‌‌ آزادی زندانی ومتهم درکلیه محاکم ومراجع قضایی زیرنظروکلای باتجربه دادگستری باکمترین کارمزدتهران وشهرستان بصورت (۱۰۰٪)تضمینی دراسرع وقت فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **فیش حقوقی وجوازکسب اجاره ای...

۰

ضامن حکم‌غیابی +ضمانت حکم غیابی +ضامن اجرای رای غیابی +ضمانت اجرای حکم غیابی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بایادخدا) **فیش حقوقی وجوازکسب معتبر وسندصرفاجهت دادگاه ودادسرا وشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی وقاچاق کالا ودادیارناظرزندان سراسرکشور زیرنظروکیل دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **باتوجه درمحاکم قضایی کشورگاهی اوقات برای برخی پرونده ها نیازبه ضمانت دردادگاه ودادسرا وجوددارد....

۰

ضمانت آزادی زندانی+ضمانت برای متهم+ضامن حکم غیابی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(باامیدبخدا) **فیش حقوقی وجوازکسب وسند(۱۰۰٪تضمینی)جهت دادگاه/دادسرا/شورای حل اختلاف/سراسرکشور فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **ضامن شمامیشم (خودم کارمندرسمی)هستم؛ **شماعزیزان ضمن همکاری با مجموعه ماباخیال اسوده میتوانید؛مراحل پیکیری کلیه پرونده‌های حقوقی وکیفری خودرا باما پیش ببرنند ؛نکته مهم درزمینه خدمات...

۰

ضامن حکم غیابی +ضامن کارمندرسمی +ضمانت برای حکم غیابی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(امیدبه خدا) **ایستگاه خدمات ضمانت قضایی (کیفری-حقوقی) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/برای دادگاه ودادسرا وشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی وکالای قاچاق سراسرکشور فوری:(۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴) **این آگهی درحوزه اجاره فیش حقوقی وجوازکسب معتبر (کفالت)سندجهت کلیه محاکم ومراجع قضایی کشور؛اعم...

۰

ضامن برای دادگاه/ضامن برای دادسرا09199285694

(بنام خداوندجان خرد) **فیش حقوقی؛جوازکسب؛سند؛کفالت؛کفیل؛صرفا جهت کلیه پرونده های حقوقی وکیفری زندانیان سراسرکشورزیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:09199285694 **این اگهی درحوزه اجاره فیش حقوقی وجوازکسب وسند-جهت آزادی زندانی -مرخصی زندانی -ضمانت متهم دردادگاه ودادسراوتعزیرات حکومتی قاچاق...

۰

ضامن کارمندرسمی +ضامن کارمنددولتی+فیش حقوقی +فیش حقوقی دولتی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

)به نام نامی حق) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل:صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسرا وشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی سراسرکشور فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **ما برای این مشکل شماچاره ای اندیشیده ایم ؛شمامیتوانیدبامشاوره حقوقی تخصصی رایگان باکارشناسان ارشد وکلای باتجربه دادگستری...