دادرس ایران بلاگ

۰

ضمانت جهت آزادی زندانی/ضمانت جهت کفالت زندانی/تامین ضمانت برای دادگاه/ضمانت جهت دادگاه۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه معمارهستی) **جهت کسب اطلاعات بیشتردر زمینه اجاره فیش حقوقی شاغل درحال کاردولت باتاییدیه حکم کارگزینی وجوازکسب معتبر ازاتحادیه صنف مربوطه (کفالت)سندبرای مرخصی زندان وآزادی زندانی باگروه مشاورین حقوقی ما درتماس باشید:(آزادی رایگان...

۰

فیش حقوقی برای زندانی/ضامن حکم غیابی/ضمانت حکم غیابی/ضامن شناسنامه/ضامن سندملکی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالغنی) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفیل/کفالت/صرفا برای دادسراها ودادگاهها سراسرکشورفوری:(آزادی رایگان نیست-یک تلفن تاآزادی زندانی) **مشاوره حقوقی تخصصی رایگان جهت انجام کلیه خدمات ضمانت قضایی متهمین وزندانیان سراسرکشوربوسیله فیش حقوقی شاغل ذرحال کاردولت باتاییدیه وامضاء ازیگان مربوطه...

۰

ضمانت برای آزادی زندانی/ضامن برای دادگاه/ضامن حکم غیابی/ضمانت برای دادگاه۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه معمارهستی) **فیش حقوقی/ضامن کارمندرسمی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/به هرمیزان جهت تامین کلیه پرونده های حقوقی وکیفری تااتمام اداری و دادرسی بصورت ۲۴ پشتیبانی وامکان پذیرمیباشد:(اعتماد المثنی ندارد:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴) **گروه مشاورین حقوقی مامفتخراست باصدیق ترین وصبورترین کارشناسان وزبده...

۰

ضامن کارمنددولتی/ضامن جوازکسب درکرج/ضامن جوازکسب درتهران۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالغنی) **فیش حقوقی /جوازکسب/سند/کفیل/کفالت/صرفا جهت دادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف فوری:۰۹۱۹۸۲۸۵۶۹۴ **لذاازکلیه متهمین وزندانیان مراجع قضایی اعم از جرائم غیرعمدمالی درتهران وشهرستانها یاخانواده ؛دوستان یاآشنایان دعوت  میگردددرصورت درخواست وثیقه ملکی وکفالت یاهمان فیش حقوقی وجوازکسب...

۰

ضامن غیابی نفقه/ضامن غیابی طلاق/ضامن غیابی مهریه/ضمانت غیابی طلاق

(بنام خالق یکتا) **فیش حقوقی وجوازکسب جهت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اجاره فیش حقوقی برای زندانی وجوازکسب معتبروسندجهت متهمان وزندانیان باهرمحکومیتی جهت آزادی متهم با قرار کفالت ووثیقه  به هرمیزان رااز مابخواهیدشما بامشاوره...

۰

ضمانت برای آزادی متهم/ضمانت برای رای غیابی/ضمانت اجرای حکم غیابی/ضامن اجرای حکم غیابی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام آنکه هستی ازِآن اوست) **فیش حقوقی رسمی دولتی وجوازکسب معتبرجهت دادسراها ودادگاهها فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اجاره فیش حقوقی برای زندانی وضمانت متهمان وزندانیان باهرمحکومیتی جهت آزادی زندانی باقرارکفالت ووثیقه راازما طلب کنید:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **خانواده های محترم...

۰

جوازکسب برای کفالت/ضمانت برای دادگاه/کفالت برای متهم دادسرا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام آنکه هستی ازآن اوست) **خانواده محترم میتوانندبامراجعه حضوری وغیرحضوری به دفترگروه گروه مشاورین ما مشاوره حقوقی  رایگان جهت  که نیازمندضمانت بافیش حقوقی وجوازکسب معتبر وسندبرای خودوخانواده های زندانی ومتهم کلیه دادسراودادگاهها وندامتگاهها سراسر...

۰

ارائه ضامن کارمندرسمی/تامین ضامن کارمندرسمی دولتی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بایادخدا) **فیش حقوقی وجوازکسب جهت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **خانواده محترم میتوانندبامراجعه حضوری وغیرحضوری به دفترگروه حقوقی مشاورین ما جهت مشاوره حقوقی رایگان برای نیازخودبه فیش حقوقی معتبروجوازکسب معتبروسندخودراازمااجاره ومتهم وزندانی خودرادراسرع وقت...

۰

کارمندرسمی جهت ضمانت/تامین کفالت برای دادسرا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(به نام حق) **ضامن کارمندرسمی دولتی بافیش حقوقی وحکم کارگزینی جهت دادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف موجوداست :(۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴) **ضمانت برای زندانی بافیش حقوقی درحال کارشاغل باحکم کارگزینی باارزانترین قیمت جهت انجام کلیه خدمات قضایی اجاره...

۰

ضامن معتبرجهت ضمانت/ضامن شغلی/ضامن دولتی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام ایزدیکتا) **ماده صدوسی دو قانون آیین دادرسی (۱۳۲)کیفری قرارکفالت تعریف شده است ؛کفیل متعهدبه ضمانت اجرایی به مرجع قضایی است وکفالت درماده هفتصد سی وچهارمدنی بیان شده است که مبلغ کفالت نباید ازمیزان...