دسته: اجاره فیش حقوقی

۰

ضمانت برای کفالت دادسرا/ضامن برای کفالت دادگاه09198285694

(بنام یزادن پاک) **فیش حقوقی/سند/جوازکسب/کفالت/کفیل/برای کلیه محاکم ومراجع قضایی کشورفوری:09199285694 **بادرودخدمت هموطنان عزیزی که نیازبه ضامن بافیش حقوقی درتمام شهرهای مختلف دارند ازجمله اراک -قم-کاشان-زنجان-شیراز-تهران-کرج-وغیره؛برای ضمانت زندانی خودمیتوانندباگروه مشاورین ارشدمامشاوره حقوقی رایگان بگیرندتادراسرع وقت...

۰

ضامن برای دادگاه/ضامن برای دادسرا09199285694

(بنام خداوندجان خرد) **فیش حقوقی؛جوازکسب؛سند؛کفالت؛کفیل؛صرفا جهت کلیه پرونده های حقوقی وکیفری زندانیان سراسرکشورزیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:09199285694 **این اگهی درحوزه اجاره فیش حقوقی وجوازکسب وسند-جهت آزادی زندانی -مرخصی زندانی -ضمانت متهم دردادگاه ودادسراوتعزیرات حکومتی قاچاق...

۰

ضامن کارمندرسمی +ضامن کارمنددولتی+فیش حقوقی +فیش حقوقی دولتی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

)به نام نامی حق) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل:صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسرا وشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی سراسرکشور فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **ما برای این مشکل شماچاره ای اندیشیده ایم ؛شمامیتوانیدبامشاوره حقوقی تخصصی رایگان باکارشناسان ارشد وکلای باتجربه دادگستری...

۰

تهیه فیش حقوقی برای آزادی زندانی/تهیه جوازکسب برای ضمانت زندانی/تهیه پروانه‌ کسب برای ضمانت زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

)بنام یگانه ایزدهستی) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/صرفا جهت ضمانت زندانیان ومتهمان کشور فوری:(۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴) **ضمانت زندانی بافیش حقوقی وجوازکسب یکی ازقرارهای تامین کیفری میباشد؛که دراصلاح حقوقی ازآن بعنوان “قرارکفالت”نام برده میشود؛ **ارائه فیش حقوقی دردادگاه ودادسرا جهت...

۰

ضمانت برای دادگاه/تامین کفالت برای زندانی دادگاه/فیش گذاربرای کفالت۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوندجان آفرین) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/صرفا جهت کلیه محاکم ومراجع قضایی کشور فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **باسلام به طوری که میدانیدبعضی مواقع مردم وارباب رجوعان بصورت ناخواسته پایشان به دادگاه/دادسرا/شورای حل اختلاف/تعزیرات حکومتی/کشور بازمیشودوناگزیدندبرای اینکه دردعوای حقوقی وکیفری...

۰

ضمانت جهت آزادی زندانی/ضمانت جهت کفالت زندانی/تامین ضمانت برای دادگاه/ضمانت جهت دادگاه۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه معمارهستی) **جهت کسب اطلاعات بیشتردر زمینه اجاره فیش حقوقی شاغل درحال کاردولت باتاییدیه حکم کارگزینی وجوازکسب معتبر ازاتحادیه صنف مربوطه (کفالت)سندبرای مرخصی زندان وآزادی زندانی باگروه مشاورین حقوقی ما درتماس باشید:(آزادی رایگان...

۰

فیش حقوقی برای زندانی/ضامن حکم غیابی/ضمانت حکم غیابی/ضامن شناسنامه/ضامن سندملکی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالغنی) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفیل/کفالت/صرفا برای دادسراها ودادگاهها سراسرکشورفوری:(آزادی رایگان نیست-یک تلفن تاآزادی زندانی) **مشاوره حقوقی تخصصی رایگان جهت انجام کلیه خدمات ضمانت قضایی متهمین وزندانیان سراسرکشوربوسیله فیش حقوقی شاغل ذرحال کاردولت باتاییدیه وامضاء ازیگان مربوطه...

۰

ضمانت برای آزادی زندانی/ضامن برای دادگاه/ضامن حکم غیابی/ضمانت برای دادگاه۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام یگانه معمارهستی) **فیش حقوقی/ضامن کارمندرسمی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/به هرمیزان جهت تامین کلیه پرونده های حقوقی وکیفری تااتمام اداری و دادرسی بصورت ۲۴ پشتیبانی وامکان پذیرمیباشد:(اعتماد المثنی ندارد:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴) **گروه مشاورین حقوقی مامفتخراست باصدیق ترین وصبورترین کارشناسان وزبده...

۰

ضامن کارمنددولتی/ضامن جوازکسب درکرج/ضامن جوازکسب درتهران۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالغنی) **فیش حقوقی /جوازکسب/سند/کفیل/کفالت/صرفا جهت دادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف فوری:۰۹۱۹۸۲۸۵۶۹۴ **لذاازکلیه متهمین وزندانیان مراجع قضایی اعم از جرائم غیرعمدمالی درتهران وشهرستانها یاخانواده ؛دوستان یاآشنایان دعوت  میگردددرصورت درخواست وثیقه ملکی وکفالت یاهمان فیش حقوقی وجوازکسب...

۰

ضامن غیابی نفقه/ضامن غیابی طلاق/ضامن غیابی مهریه/ضمانت غیابی طلاق

(بنام خالق یکتا) **فیش حقوقی وجوازکسب جهت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اجاره فیش حقوقی برای زندانی وجوازکسب معتبروسندجهت متهمان وزندانیان باهرمحکومیتی جهت آزادی متهم با قرار کفالت ووثیقه  به هرمیزان رااز مابخواهیدشما بامشاوره...