دسته: اجاره فیش حقوقی

ضامن برای دادسرا+اجاره فیش حقوقی+ضامن برای دادگاه+ضمانت برای دادگاه ۰

اجاره فیش کارمندی/ضامن برای اجرای حکم دادگاه/کارمندرسمی برای ضمانت09199285694

(بنام خدا) **کفالت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی وکالای قاچاق ؛توسط کلای باتجربه دادگستری دراسرع وقت انجام می پذیرد:(یک تلفن تاآزادی زندانی شما) **فوری وآزادی تضمینی متهم یازندانیان درکلیه زندانها وندامتگاه های سراسرکشوربوسیله...

۰

درخواست ضامن/معرفی ضامن/نیازمندضامن/نیازمندفیش حقوقی09199285694

(بسمه تعالی) **فوری وآزادی تضمینی متهم یازندانیان درکلیه محاکم ومراجع قضایی؛زندانها وندامتگاه های سراسرتهران وکرج بوسیله ضمانت ضامن کارمندرسمی بافیش حقوقی وجوازکسب معتبرزیرنظروکلای دادگستری دراسرع وقت انجام می پذیرد:(یک تلفن تاآزادی زندانی-09199285694) **گروه مشاوره...

۰

نیازمندضامن کارمند/نیازمندفیش حقوقی/نیازبه ضامن/درخواست ضامن کارمند/نیازبه کفیل دادگاه/نیازبه کفالت دادسرا09016453317

(بسمه تعالی) **دپارتمان کفالت ووثیقه جهت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف:09016453317 **خانواده هایی متهمان وزندانیان که دراقوام وآشنایان خودافرادی به عنوان کفیل ووثیقه گذارونیازمند(کارمند-بازنشسته؛کاسب معتبر-فیش حقوقی معتبر)ندارند دیگرنگران ؛نویدنباشند-کافیست جهت مشاوره رایگان بامشاوران ماجهت اجاره...

۰

تامین ضمانت برای حکم غیابی/تامین ضامن برای رای غیابی09016453317

(بسمه تعالی) **ارائه ضامن کارمندرسمی وجوازکسب معتبرجهت دادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف همواره جهت ضمانت زندانیان ومتهمان وجرائم غیرعمدغالبا مالی :تصادفات ؛مهریه؛طلاق؛تمکین؛مالیات؛اجرت المثل؛خیانت درامانت؛وصول مطالبات؛وغیره -سراسرکشورزیرنظروکیل دادگستری برای شهرهای همچون :آمل؛شهرکرد؛اصفهان؛یزد؛شیراز؛کرمان؛کرمانشاه؛ایلام؛خرم ابادوغیره09016453317

۰

ضامن کارمند/فیش حقوقی/کفالت/ضمانت/ضامن کارمندرسمی09016453317

فیش حقوقی /ضامن کارمند/ضمانت/کفالت(100%تضمینی)جهت دادسراودادگاهها تهران وشهرستانهافوری09016453317 انجام خدمات ضمانت قضایی اعم از:فیش حقوقی؛ضامن کارمند؛جوازکسب؛سند-ومشاوره حقوقی رایگان توسط مشاوران خبره وکاربلدوباتجربه دادگستری برای کلیه محاکم ومراجع قضایی دراسرع وقت وباکمترین هزینه دادرسی مدنی جهت...

۰

تامین کفیل برای متهم/تامین کفالت برای متهم/ضامن طلاق/ضامن مهریه09016453317

(بنام آنکه ایزدداناست) **تامین کفیل فیش حقوقی وجوازکسب (کفالت)سندجهت دادسراودادگاهها:09016453317 **کفالت یک عقداجاره وبیع است که مقرارت آن درقانون مدنی بیان شده ؛اما عقدارتباط زیادی بارسیدگی به جرائم غیرعمدغالبامالی پیدا می 09016453317کندودردادگاههای( کیفری-حقوقی)بسیارمورداستفاده قرارمی...

۰

تامین فیش گذاربرای دادگاه/تامین فیش گذاربرای دادسرا/ضامن کارمندرسمی/ضامن دانشجویی09016453317

(بسمه تعالی) **فیش حقوقی وجوازکسب (100%تضمینی)جهت دادسراودادگاههاوصدها پرونده های موفق برای زندانیان ومتهمان سراسرکشورفوری:09016453317 **گروه مشلورین دادرس ایرانیان درراستای تکریم بنیادخانواده های زندانی وبازگشت متهمان به جرائم غیرعمدوغالبا مالی به کانون گرم خانواده درجهت...

۰

نیازبه کفیل برای دادگاه/تامین کفیل برای دادسرا/نیازبه کفیل برای کفالت09016453317

(بنام ایزدیار) **فیش حقوقی وکارمندرسمی وسند(100%تضمینی)جهت دادسراودادگاهها:09016453317 **باعرض درودواحترام خدمت هموطنان عزیزی که نیازبه ضامن بافیش حقوقی درتمام شهرهای مختلف دارند؛باافتخارمیتوانیم نویداین امررابه خانواده های عزیزی که دراراک؛قم؛کاشان؛یزد؛کرمان؛بندرعباس؛شیراز؛اصفهان؛سنندج؛تبریز؛اردبیل؛کردستان؛اهواز؛خوزستان؛یاسوج؛آمل؛لاهیجان؛گیلان؛ساری وغیره به دنبال ضامن بافیش حقوقی...

فیش حقوقی برای دادسرا/فیش حقوقی برای زندانی ۰

فیش حقوقی برای وثیقه/وثیقه فیش حقوقی برای زندانی/کفیل برای آزادی متهم وزندانی09016453317

(بنام ایزدتواناست) **پیروتبصره ماده 226آیین دادرسی کیفری درخصوص فراهم نمودن تهمیدات لازم به منظوردسترسی متهم برای یافتن افرادکفیل یاوثیقه گذار؛دستورعمل ریاست محترم قضایی درخصوص ؛ساماندهی زندانیان گاهش جمعیت کیفری زندانها اقدام به پخش این...

۰

ضامن شدن برای زندانی/ضامن زندانی برای مرخصی/ضمانت شدن برای زندانی09016453317

(باتوکل بخدا) **فیش حقوقی/ضامن کارمندرسمی/جوازکسب/سند:(100%تضمینی)جهت دادسراودادگاههای تهران وشهرستانهای کشورفوری:09016453317 **باتوجه دادگاههای قضایی کشورگاهی اوقات برای برخی پرونده ها نیازبه ضمانت دردادگاهودادسراوشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی(کالای قاچاق)09016453317 **وجودضامن دادگاه برای مواردی همچون درخواست مهریه؛طلاق غیابی؛تمکین؛تصادفات؛چک؛برات؛سفته؛خیانت...