بایگانی‌ روزانه: آذر ۴, ۱۴۰۲

۰

ضمانت برای دادگاه/ضمانت برای دادسرا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوندجان خرد) ***فیش حقوقی/ضامن کارمند/جوازکسب/وغیره …۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***راه حل های آسان جهت آزادی متهم ومرخصی زندانی عزیزان خود مورد استفاده ازفیش حقوقی وجوازکسب (کفالت)وسندملکی قراردهید ؛وتامین سند اجاره ای وارائه خدمات قضایی به دادگاه...