بایگانی‌ روزانه: آذر ۳, ۱۴۰۲

۰

ضمانت برای متهم دادسرا/ضمانت برای زندانی دادسرا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوند رنگین کمان) ***فیش حقوقی/جوازکسب/ضامن کارمند/سند/ضمانت /کفالت/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***فیش حقوقی کارمندرسمی وجوازکسب معتبروسندملکی به هرمیزان وهرمحکومیتی فقط جهت ضمانت دردادگاه ودادسراها سراسرکشورباکمترین کارمزد؛زیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***قانون ضمانت متهم وزندانی ؛سطح وسیعی ازقوانین آیین...