بایگانی‌ روزانه: آبان ۲۸, ۱۴۰۲

۰

کارمندرسمی جهت دادسرا/کارمندرسمی جهت دادگاه۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوند رنگین کمان) ***فیش حقوقی /سند/جوازکسب /وغیره… صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسراها ودادکاه خانواده ومهریه ونفقه وچک وتمکین وتصادفات وخیانت درامانت واجرت المثل وکلاهبرداری دراسرع وقت فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***متهمان وزندانیان و مجرمان برای اینکه...

۰

کفیل برای دادسرا/ضامن برای دادسرا/تامین کفیل/تامین ضامن ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(به نام خداوند رنگین کمان) ***فیش حقوقی/جوازکسب/سند/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***اجاره سند وفیش حقوقی شاغل درحال کار رسمی دولت وجوازکسب معتبر(کفالت)جهت ضمانت دادگاه ودادسراودادگاه خانواده /مهریه/نفقه/اجرت المثل/تمکین/تصادفات/خیانت درامانت/وغیره …زیرنظر کارشناسان حقوقی دادگاه ودادسراها سراسرکشور باکمترین کارمزد فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴