بایگانی‌ ماهانه: اردیبهشت ۱۴۰۲

۰

ضمانت شورای حل اختلاف/ضامن شورای حل اختلاف/کفیل برای شورا/ضامن برای شورا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام نامی حق) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/ضمانت/ضامن/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **دوستانی وآشنایانیکه به دلایل مختلفی پایشان به دادسرا ودادگاهها بازشده است ؛دفاع ازپرونده های حقوقی وکیفری متهمان وزندانیان خودرادرسرسراکشورتوسط تیم قوی وکلای باتجربه دادگستری مشاورین ما بسپارید تا باانجام...

۰

کفیل جهت زندانی/کفیل جهت متهم/ضامن کفیل جهت زندانی/جوازکسب جهت زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خدا) **فیش حقوقی/ضامن کارمند/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **ضامن دادگاه ودادسرا معتبر؛ارزان وفوری (۱۰۰٪)تضمینی زیروکلای باتجربه دادگستری درسراسر کشور باگروه مشاوران آگاه درزمینه اجاره فیش حقوقی/جوازکسب/سند ازاینکه جعلی وضمانت نکرده باشند برای زندانی ومتهم کلیه خدمات ضمانت...

۰

قیمت کفیل برای متهم/قیمت کفیل برای ضمانت/ضامن متهم برای دادسرا ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالوکیل) **مشاوره حقوقی تلفنی؛فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضمانت/ضامن/وغیره …زیرنظروکیل دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **خدمات ضمانت قضایی؛ضامن دادگاه ودادسرا وشوراوتعزیرات حکومتی وکالای قاچاق وغیره تهران وسایر شهرهای؛قراروثیقه معتبر وضامن ارزان؛جهت متهمان وزندانیان سراسرکشور؛برای آزادی زندانی/مرخصی زندانی/درکلیه محاکم ومراجع قضایی دراسرع...

۰

ضامن دادگاه/خرید ضامن/اجاره فیش حقوقی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالرزق) **ضامن ارزان ومعتبر؛فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/وغیره…زیرنظروکیل دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اجاره فیش حقوقی معتبر کارمنددولت /سند/پروانه‌ کسب/جهت ضمانت دادسرا ودادگاه وشوراوتعزیرات حکومتی باکمترین کارمزد؛تسویه حساب پایان مراحل اداری وقانونی بدون پیش پرداخت درکوتاه ترین زمان ممکن وکلیه...

۰

ضامن کارمند اجاره ای/ضامن رسمی دولتی /فیش حقوقی دولتی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خالق هستی) **فیش حقوقی/جوازکسب/ضامن کارمند/سند/کفالت /کفیل/وغیره ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **دراجرای تبصره ۳ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی ومتهم حق دارد؛با اجاره فیش حقوقی معتبر شاغل درحال دولت وجوازکسب معتبر (کفالت)سند جهت ضمانت کلیه محاکم...