بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۹

ضامن کارمندرسمی/ضمانت کارمندرسمی/ضامن جوازکسب دار/کاسب جوازدار/اجاره فیش حقوقی09016453317 ۰

ضامن کارمندرسمی/ضمانت کارمندرسمی/ضامن جوازکسب دار/کاسب جوازدار/اجاره فیش حقوقی09016453317

***ضمانت جهت دادسرا/ضمانت جهت دادگاه: ***مخاطب وخواننده عزیزضمن تشکرازورودشمابه وبلاگ رسمی گروه حقوقی ماباتوجه به سوابق کاری وتخصصی وصبوری کارشناسان ووکلای باتجربه این مجموعه ؛درارائه خدمات ذکرشده ومطالب نگارش شده راجع به امرتودیع وثیقه...

اجاره فیش حقوقی؛اجاره جوازکسب؛ضامن دادگاه؛ضامن دادسرا؛ضامن کارمندرسمی09016453317 ۰

اجاره فیش حقوقی؛اجاره جوازکسب؛ضامن دادگاه؛ضامن دادسرا؛ضامن کارمندرسمی09016453317

***ضامن دادگاه ودادسراوکارمندرسمی دولت ؛درحال کارزیرنظروکلای باتجربه ؛مشاوره حقوقی رایگان برای آزادی زندانی ومرخصی متهم وشورای حل اختلاف وکالای قاچاق وتعزیرات حکومتی ودادگاههای تجدیدنظردرسراسرکشورفوری:(یک تلفن تاآزادی زندانی) *****توجه؛توجه:مابرای این مشکل شماچاره ای اندیشیده ایم...

۰

ضامن کارمند رسمی برای دادگاه/تامین کفالت برای متهم /ضامن کارمند برای زندانی/فیش حقوقی برای زندانی/ضامن برای دادگاه09016453317

(بنام پروردگاریکتا)****ضامن کارمندجهت دادگاه ودادسرا(آزادی فوری) ضامن شدن کارمند رسمی ****مشاوره رایگان (100%تضمینی)برای پرونده های موفق آزادی زندانیان:****فیش گذاران مورداعتمادما آمادگی خدمت رسانی به خانواده های متهم وزندانی که نیازفوری به اجاره فیش حقوقی...