بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۴۰۲

۰

ضمانت برای زندانی دادسرا/ضمانت برای متهم دادسرا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(درپناه حق) ***فیش حقوقی/ضامن کارمند/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن وغیره (یک تلفن تاآزادی زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***یکی ازکسانی که نیازبه ضامن پیدامی کند متهمانی وزندانیان هستند که پرونده های انها دردادگاه ودادسراها کیفری بررسی می شودکه مقامات قضایی برای...

۰

فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوند همه امیدها به اوست) ***فیش حقوقی/ضامن کارمند/سندملکی/جوازکسب/کفیل/کفالت/وغیره …۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ *** گروه مشاورین حقوقی ما درراستای تکریم بنیاد خانواده های زندانی ومتهم وجلوگیری ازفروپاشی آن همچنین بازگشت متهمان وزندانیان سراسراکشور وجرائم ناخواسته وغیرعمد مالی...

۰

کفیل برای ضامن/فیش حقوقی برای ضامن/فیش حقوقی برای ضمانت۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(باتوکل بخداوندمهربان) ****فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن/ضمانت/وغیره … ****تهیه کفیل وضامن ؛مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین باوکلای باتجربه دادگستری جهت ضمانت متهم وزندانی درسراسرکشورباهرمیزان قرارهای حقوقی وکیفری وتامین ضامن کارمند باگواهی اشتغال بکار وجوازکسب معتبر(کفالت)سند؛تسویه پایان مراحل اداری...

۰

ضامن متهم دادسرا/ضامن دادگاه برای زندانی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوند یزدان پاک) ***فیش حقوقی/جوازکسب/سند/وغیره… (یک تلفن تا آزادی زندانی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴) ***باسلام خدمت شما همراهان همیشگی گروه حقوقی ما دراین مقاله ما قصد داریم موضوعات مربوط به قانون ضمانت متهم وشرایط واصول حیطه آن...

۰

ضامن کارمندتهران/ضامن کارمندکیش/ضامن کارمندقشم۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خدواند خالق بی همتا) ***فیش حقوقی /جوازکسب/ضامن کارمند/سند/صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسراها فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***ضامن دادگاه ودادسراوقراروثیقه معتبرجهت کلیه محاکم ومراجع قضایی؛مشاوره حقوقی زیرنظروکلای باتجربه دادگستری برای ضمانت جهت متهم وزندانی ودادگاها ودادسراهای تهران/کرج/وسراسرایران...

۰

ضمانت برای دادگاه/ضمانت برای دادسرا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوندجان خرد) ***فیش حقوقی/ضامن کارمند/جوازکسب/وغیره …۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***راه حل های آسان جهت آزادی متهم ومرخصی زندانی عزیزان خود مورد استفاده ازفیش حقوقی وجوازکسب (کفالت)وسندملکی قراردهید ؛وتامین سند اجاره ای وارائه خدمات قضایی به دادگاه...

۰

ضمانت برای متهم دادسرا/ضمانت برای زندانی دادسرا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوند رنگین کمان) ***فیش حقوقی/جوازکسب/ضامن کارمند/سند/ضمانت /کفالت/وغیره…۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***فیش حقوقی کارمندرسمی وجوازکسب معتبروسندملکی به هرمیزان وهرمحکومیتی فقط جهت ضمانت دردادگاه ودادسراها سراسرکشورباکمترین کارمزد؛زیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ ***قانون ضمانت متهم وزندانی ؛سطح وسیعی ازقوانین آیین...