بایگانی‌ ماهانه: دی ۱۴۰۱

۰

نیازبه ضامن +نیازمندضامن +اجاره فیش حقوقی برای مرخصی زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام حق) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/و…صرفآ جهت ضمانت دادگاه ودادسراها زیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اصولاضامن شدن برای متهم وزندانی به دوشکل زیرانجام می گیرد؛ **ضمانت زندانی بافیش حقوقی وجوازکسب معتبر(کفیل)؛این نوع ضمانت معمولا توسط فردی که...