بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۴۰۱

۰

کفالت برای طلاق+ضامن برای اجرای طلاق غیابی +کفیل معتبر برای ضمانت ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوندرنگین کمان) **مشاوره حقوقی تلفنی رایگان؛باوکلای باتجربه دادگستری جهت خدمات ضمانت قضایی:فیش حقوقی/جوازکسب/سند؛برای سراسر زندانیان ومتهمان کشور اعم ازجرائم عمدمالی-احضاروتقسیط -مهریه-چک-تمکین -اجرت المثل-وواخواهی وتجدیدنظرودادیارناظرزندان وضمانت شرکتی وضامن استخدام وغیره؛(یک تلفن تاآزادی زندانی شما۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴)