بایگانی‌ ماهانه: آبان ۱۴۰۱

۰

کفیل برای متهم دادسرا+کفیل برای کفالت دادسرا+ضمانت دادگاه ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بادرود) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن/ضمانت/و….۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **جهت حل‌ مشکلات کیفری وحقوقی خودتان وبستگان تان ؛درمقوله یافتن ضامن وکفالت وتودیع وثیقه ملکی؛ معتبردرراستای تحکیم بنیان خانواده ها زندانی ومتهمان وجرائم غیرعمددرکلیه مراجع ومحاکم قضایی؛بابهترین کادر مجرب ازگروه مشاورین...