بایگانی‌ ماهانه: شهریور ۱۴۰۱

۰

کفیل برای دادگاه/کفیل برای دادسرا/کفیل برای ضمانت ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوندجان خرد ) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسرا سراسرکشور فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **قاله پیش رو درجهت راهنمایی وآشنایی هرچه بیشتر شما خوانندگان گرامی وکمک به تسریع فراینداجاره سند وفیش حقوقی رسمی دولتی باحکم کارگزینی...

۰

ضامن رسمی برای دادگاه/کفیل رسمی برای دادگاه/ضامن رسمی برای زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خدا) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسراها فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **درابتدای کارمتهم بایدکفیل خودرابه مراجع ومحاکم قضایی معرفی کند؛پس ازتاییدوتشخیص صلاحیت کفیل توسط قاضی ؛قرارکفالت ازسوی قاضی مربوطه صادر می شود ومتهم وزندانی آزاد...