بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۴۰۰

۰

ارائه ضامن کارمندرسمی/تامین ضامن کارمندرسمی دولتی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بایادخدا) **فیش حقوقی وجوازکسب جهت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **خانواده محترم میتوانندبامراجعه حضوری وغیرحضوری به دفترگروه حقوقی مشاورین ما جهت مشاوره حقوقی رایگان برای نیازخودبه فیش حقوقی معتبروجوازکسب معتبروسندخودراازمااجاره ومتهم وزندانی خودرادراسرع وقت...

۰

کارمندرسمی جهت ضمانت/تامین کفالت برای دادسرا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(به نام حق) **ضامن کارمندرسمی دولتی بافیش حقوقی وحکم کارگزینی جهت دادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف موجوداست :(۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴) **ضمانت برای زندانی بافیش حقوقی درحال کارشاغل باحکم کارگزینی باارزانترین قیمت جهت انجام کلیه خدمات قضایی اجاره...

۰

ضامن معتبرجهت ضمانت/ضامن شغلی/ضامن دولتی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام ایزدیکتا) **ماده صدوسی دو قانون آیین دادرسی (۱۳۲)کیفری قرارکفالت تعریف شده است ؛کفیل متعهدبه ضمانت اجرایی به مرجع قضایی است وکفالت درماده هفتصد سی وچهارمدنی بیان شده است که مبلغ کفالت نباید ازمیزان...