بایگانی‌ ماهانه: اردیبهشت ۱۴۰۰

کفیل برای ضمانت زندانی/کفالت جهت ضمانت زندانی/کفالت برای زندانی/کارمندرسمی برای ضمانت09016453317 ۰

کفیل برای ضمانت زندانی/کفالت جهت ضمانت زندانی/کفالت برای زندانی/کارمندرسمی برای ضمانت09016453317

(بنام آنکه خلقت ازاوست) **فیش حقوقی جهت دادسرا(100%تضمینی)بابیش ازصدها پرونده های موفق متهمان وزندانیان سراسرکشورزیرنظروکیل دادگستری:09016453317 **ماکارگشای شماهستیم-درکمترین زمان وکمترین هزینه دادرسی- تاانتهای کاردرکنارشماهستیم:(09016453317 **کفیل دراصطلاح حقوقی ؛شخصی است که حضورمرتب متهم یازندانی رادرمواقع...

ضامن کارمندرسمی/ضمانت کارمندرسمی/ضامن کارمنددادگاه/ضمانت کارمنددادسرا09016453317 ۰

ضامن کارمندرسمی/ضمانت کارمندرسمی/ضامن کارمنددادگاه/ضمانت کارمنددادسرا09016453317

(بنام خداوندیکتا) **ارائه فیش حقوقی دردادگاه ودادسراجهت ضمانت زندانی زمانی لازم است ازنظرمقام قضایی ؛اتهام صورت گرفته خیلی حادنمی باشدوصرفا جهت رسیدگی به اتهام وآزادی زندانی صادرمیشود:09016453317 **زمانیکه فردمتهم نتواندکفیل موردنظرمقام قضایی رامعرفی نماییدویاشخصی...

ضامن برای دادگاه/ضامن برای حکم جلب/ضمانت کفیل برای دادگاه/ضامن کفیل برای دادگاه/ضمانت اجرای طلاق غیابی09016453317 ۰

ضامن برای دادگاه/ضامن برای حکم جلب/ضمانت کفیل برای دادگاه/ضامن کفیل برای دادگاه/ضمانت اجرای طلاق غیابی09016453317

(بنام خالق هستی) **چنانچه به هردلیلی ممکن است متهم یا زندانی کفیل ووثیقه گذارمدنظرمقام قضایی جهت ضامن شدن دردادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی رامعرفی وراارائه دهد؛دراینجا گروه حقوقی رستاباواجاره فیش حقوقی وکارمندرسمی شاغل...

۰

خریدضمانت برای زندانی/خریدضامن برای دادسرا/فروش کفالت اجاره ای/ضمانت برای آزادی زندانی09016453317

(بسمه تعالی) **فیش حقوقی وجوازکسب (کفالت)جهت دادسرا:09016453317 **اگربه هردلیلی گرفتارپاسگاه یادادسراودادگاه وشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی(کالای قاچاق)شده ایدواگرشخصی یااشخاص علیه شماشکایت کرده باشندواحتمال داشته باشدکه مدرکی دال برمجرمیت راشماموجودداشته باشد؛بی محابابه محاکم قضایی نروید؛احتمال...

۰

کفیل برای دادگاه/کفیل برای دادسرا/کفیل برای زندانی/تامین کفیل برای متهم09016453317

(بنام خدا) **فیش حقوقی وجوازکسب (کفیل)سندجهت دادسراودادگاهها تهران وشهرستانهافوری:09016453317 **چگونه فیش حقوقی برای آزادی زندانی تهیه ودریافت کنیم!09016453317 **نحوه تهیه ی قرارکفالت برای دادسراوشورای اختلاف چگونه است!09016453317 **برای متهم خودبابت کفالت ؛ضامن ازکجا بیاورم!09016453317...

فیش حقوقی برای دادگاه/فیش حقوقی برای دادسرا/فیش حقوقی برای کفالت 09016453317 ۰

فیش حقوقی برای دادگاه/فیش حقوقی برای دادسرا/فیش حقوقی برای کفالت 09016453317

(باعنایت خداوند متعالی) **انجام خدمات ضمانت دادگاه ودادسراومشاوره حقوقی تحت نظارت وکلای خبره دادگستری برای کلیه محاکم ومراجع قضایی ؛وواخواهی وتجدیدنظراستانهای ووصول مطالبات سفته ،برات،چک،وغیره ..09016453317 **اجاره فیش حقوقی کارمندان شاغل رسمی درحال کاردولت...

۰

ضامن برای متهم+ضمانت برای متهم+ضمانت برای زندانی+ضامن دادگاه+تامین کفالت برای متهم09016453317

(بنام خالق هستی) **فیش حقوقی وجوازکسب (کفیل)سندجهت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف برای صدها پرونده های موفق متهمان وزندانیان سراسر کشورتحت نظارت وکلای باتجربه خبره دادگستری(100%تضمینی)09016453317 **چگونه فیش حقوقی برای آزادی زندانی ومتهم خوددریافت کنم،...

ضمانت برای آزادی زندانی+فیش حقوقی جهت دادسرا+فیش حقوقی جهت زندانی+ضامن دادگاه09016453317 ۰

ضمانت برای آزادی زندانی+فیش حقوقی جهت دادسرا+فیش حقوقی جهت زندانی+ضامن دادگاه09016453317

**فیش حقوقی وجوازکسب(کفالت)سندجهت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف تحت نظارت  وکلای باتجربه دادگستری وصدها پرونده موفق برای کلیه زندانیان ومتهمان سراسر کشورفوری:09016453317 **مشاوره رایگان برای پرونده های متهمین وزندانیان کشور(آزادی فوری) **ارباب رجوعان محترم هزینه...

ضمانت متهم بافیش حقوقی+ضامن بافیش حقوقی+ضمانت بافیش حقوقی+ضامن معتبربرای ضمانت زندانی09016453317 ۰

ضمانت متهم بافیش حقوقی+ضامن بافیش حقوقی+ضمانت بافیش حقوقی+ضامن معتبربرای ضمانت زندانی09016453317

(هوالحق) **به جامع ترین سایت ارائه خدمات حقوقی وکیفری نظیر:اجاره فیش حقوقی برای ضمانت زندانی ومتهم دردادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی (کالای قاچاق)ومرخصی زندانی واحضاروتقسیط ونیزتعهدات اجرایی وحسن انجام کار،اجاره وتامین کفالت دردادسراودادگاه:09016453317...

ضمانت کارمندبرای متهم/ضمانت کارمندبرای زندانی/ضامن دادگاه/ضامن برای دادگاه09016453317 ۰

ضمانت کارمندبرای متهم/ضمانت کارمندبرای زندانی/ضامن دادگاه/ضامن برای دادگاه09016453317

                                                                   ...