بایگانی‌ ماهانه: بهمن ۱۳۹۹

اجاره فیش حقوقی؛اجاره جوازکسب؛ضامن دادگاه؛ضامن دادسرا؛ضامن کارمندرسمی09016453317 ۰

اجاره فیش حقوقی؛اجاره جوازکسب؛ضامن دادگاه؛ضامن دادسرا؛ضامن کارمندرسمی09016453317

***ضامن دادگاه ودادسراوکارمندرسمی دولت ؛درحال کارزیرنظروکلای باتجربه ؛مشاوره حقوقی رایگان برای آزادی زندانی ومرخصی متهم وشورای حل اختلاف وکالای قاچاق وتعزیرات حکومتی ودادگاههای تجدیدنظردرسراسرکشورفوری:(یک تلفن تاآزادی زندانی) *****توجه؛توجه:مابرای این مشکل شماچاره ای اندیشیده ایم...

۰

ضامن کارمند رسمی برای دادگاه/تامین کفالت برای متهم /ضامن کارمند برای زندانی/فیش حقوقی برای زندانی/ضامن برای دادگاه09016453317

(بنام پروردگاریکتا)****ضامن کارمندجهت دادگاه ودادسرا(آزادی فوری) ضامن شدن کارمند رسمی ****مشاوره رایگان (100%تضمینی)برای پرونده های موفق آزادی زندانیان:****فیش گذاران مورداعتمادما آمادگی خدمت رسانی به خانواده های متهم وزندانی که نیازفوری به اجاره فیش حقوقی...