دادرس ایران بلاگ

۰

ضامن غیابی نفقه/ضامن غیابی طلاق/ضامن غیابی مهریه/ضمانت غیابی طلاق

(بنام خالق یکتا) **فیش حقوقی وجوازکسب جهت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اجاره فیش حقوقی برای زندانی وجوازکسب معتبروسندجهت متهمان وزندانیان باهرمحکومیتی جهت آزادی متهم با قرار کفالت ووثیقه  به هرمیزان رااز مابخواهیدشما بامشاوره...

۰

ضمانت برای آزادی متهم/ضمانت برای رای غیابی/ضمانت اجرای حکم غیابی/ضامن اجرای حکم غیابی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام آنکه هستی ازِآن اوست) **فیش حقوقی رسمی دولتی وجوازکسب معتبرجهت دادسراها ودادگاهها فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اجاره فیش حقوقی برای زندانی وضمانت متهمان وزندانیان باهرمحکومیتی جهت آزادی زندانی باقرارکفالت ووثیقه راازما طلب کنید:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **خانواده های محترم...

۰

جوازکسب برای کفالت/ضمانت برای دادگاه/کفالت برای متهم دادسرا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام آنکه هستی ازآن اوست) **خانواده محترم میتوانندبامراجعه حضوری وغیرحضوری به دفترگروه گروه مشاورین ما مشاوره حقوقی  رایگان جهت  که نیازمندضمانت بافیش حقوقی وجوازکسب معتبر وسندبرای خودوخانواده های زندانی ومتهم کلیه دادسراودادگاهها وندامتگاهها سراسر...

۰

ارائه ضامن کارمندرسمی/تامین ضامن کارمندرسمی دولتی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بایادخدا) **فیش حقوقی وجوازکسب جهت دادسراودادگاه وشورای حل اختلاف فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **خانواده محترم میتوانندبامراجعه حضوری وغیرحضوری به دفترگروه حقوقی مشاورین ما جهت مشاوره حقوقی رایگان برای نیازخودبه فیش حقوقی معتبروجوازکسب معتبروسندخودراازمااجاره ومتهم وزندانی خودرادراسرع وقت...

۰

کارمندرسمی جهت ضمانت/تامین کفالت برای دادسرا۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(به نام حق) **ضامن کارمندرسمی دولتی بافیش حقوقی وحکم کارگزینی جهت دادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف موجوداست :(۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴) **ضمانت برای زندانی بافیش حقوقی درحال کارشاغل باحکم کارگزینی باارزانترین قیمت جهت انجام کلیه خدمات قضایی اجاره...

۰

ضامن معتبرجهت ضمانت/ضامن شغلی/ضامن دولتی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام ایزدیکتا) **ماده صدوسی دو قانون آیین دادرسی (۱۳۲)کیفری قرارکفالت تعریف شده است ؛کفیل متعهدبه ضمانت اجرایی به مرجع قضایی است وکفالت درماده هفتصد سی وچهارمدنی بیان شده است که مبلغ کفالت نباید ازمیزان...

۰

ضامن حکم غیابی/ضمانت حکم غیابی/نیازفیش حقوقی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خالق روزی دهنده) **مشتری مداری رمزموفقیت پایداراست ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **ضمانت برای زندانی بافیش حقوقی درحال کارشاغل باحکم کارگزینی وجوازکسب باارزانترین قیمت جهت انجام کلیه خدمات قضایی ؛بصورت (۱۰۰٪)تضمینی برای متهمان وزندانیان تهران وشهرستان وندامتگاهها...

۰

ضامن برای کفالت/ضمانت برای کفالت/ضامن برای کفیل ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام ایزدیکتا) **فیش حقوقی وجوازکسب جهت دادگاه ودادسراهای تهران وشهرستانهافوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **درراستای تکریم خانواده وبازگشت متهمان به جرائم غیرعمدمالی به کانون گرم خانواده درجهت اجاره فیش حقوقی وجوازکسب وتوزیع وثیقه ملکی برای آزادی زندانیان ومتهمین...

۰

ضامن فروشی/فیش حقوقی فروشی/ضمانت برای دادگاه۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خالق یکتا) **انجام خدمات قضایی ازجمله :فیش حقوقی/ضامن کارمند شاغل وبازنشسته/جوازکسب/سند)جهت دادگاه‌های تهران وشهرستانهافوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **خدمات تخصصی فیش حقوقی؛سند؛جوازکسب؛جهت دادسراودادگاههای سراسرکشورتوسط وکلای باتجربه وتضمینی وفوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اگرشما یایکی  ازبستگان شما به دلایلی مادی-خانوادگی یا جرائم...