برچسب: ضامن کارمندبرای کفالت

۰

کفیل برای متهم دادسرا+کفیل برای کفالت دادسرا+ضمانت دادگاه ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بادرود) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/ضامن/ضمانت/و….۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **جهت حل‌ مشکلات کیفری وحقوقی خودتان وبستگان تان ؛درمقوله یافتن ضامن وکفالت وتودیع وثیقه ملکی؛ معتبردرراستای تحکیم بنیان خانواده ها زندانی ومتهمان وجرائم غیرعمددرکلیه مراجع ومحاکم قضایی؛بابهترین کادر مجرب ازگروه مشاورین...

۰

ضامن برای کفالت/ضمانت برای کفالت/ضامن برای کفیل ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام ایزدیکتا) **فیش حقوقی وجوازکسب جهت دادگاه ودادسراهای تهران وشهرستانهافوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **درراستای تکریم خانواده وبازگشت متهمان به جرائم غیرعمدمالی به کانون گرم خانواده درجهت اجاره فیش حقوقی وجوازکسب وتوزیع وثیقه ملکی برای آزادی زندانیان ومتهمین...

۰

کفالت برای متهم/کفالت برای زندانی/فیش حقوقی برای زندانی۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(هوالوکیل) **فیش حقوقی/ضامن کارمند/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل جهت دادسراها و دادگاهها:(مشاوره حقوقی رایگان-آزادی فوری)۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **ضمانت متهم بافیش حقوقی ؛گروه مشاورین حقوقی ماباکارشناسان ارشد جهت ضمانت متهم بافیش حقوقی وجوازکسب وسندراعهده دار شده است تاکلیه عزیزانی که به...