برچسب: ضامن رسمی دولتی

۰

نیازبه ضامن +نیازمندضامن +اجاره فیش حقوقی برای مرخصی زندانی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام حق) **فیش حقوقی/جوازکسب/سند/کفالت/کفیل/و…صرفآ جهت ضمانت دادگاه ودادسراها زیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **اصولاضامن شدن برای متهم وزندانی به دوشکل زیرانجام می گیرد؛ **ضمانت زندانی بافیش حقوقی وجوازکسب معتبر(کفیل)؛این نوع ضمانت معمولا توسط فردی که...

۰

کفالت برای طلاق+ضامن برای اجرای طلاق غیابی +کفیل معتبر برای ضمانت ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام خداوندرنگین کمان) **مشاوره حقوقی تلفنی رایگان؛باوکلای باتجربه دادگستری جهت خدمات ضمانت قضایی:فیش حقوقی/جوازکسب/سند؛برای سراسر زندانیان ومتهمان کشور اعم ازجرائم عمدمالی-احضاروتقسیط -مهریه-چک-تمکین -اجرت المثل-وواخواهی وتجدیدنظرودادیارناظرزندان وضمانت شرکتی وضامن استخدام وغیره؛(یک تلفن تاآزادی زندانی شما۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴)

۰

ضامن حکم‌غیابی +ضمانت حکم غیابی +ضامن اجرای رای غیابی +ضمانت اجرای حکم غیابی ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بایادخدا) **فیش حقوقی وجوازکسب معتبر وسندصرفاجهت دادگاه ودادسرا وشورای حل اختلاف وتعزیرات حکومتی وقاچاق کالا ودادیارناظرزندان سراسرکشور زیرنظروکیل دادگستری فوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **باتوجه درمحاکم قضایی کشورگاهی اوقات برای برخی پرونده ها نیازبه ضمانت دردادگاه ودادسرا وجوددارد....

۰

ضمانت برای کفالت دادسرا/ضامن برای کفالت دادگاه09198285694

(بنام یزادن پاک) **فیش حقوقی/سند/جوازکسب/کفالت/کفیل/برای کلیه محاکم ومراجع قضایی کشورفوری:09199285694 **بادرودخدمت هموطنان عزیزی که نیازبه ضامن بافیش حقوقی درتمام شهرهای مختلف دارند ازجمله اراک -قم-کاشان-زنجان-شیراز-تهران-کرج-وغیره؛برای ضمانت زندانی خودمیتوانندباگروه مشاورین ارشدمامشاوره حقوقی رایگان بگیرندتادراسرع وقت...

۰

ضامن برای دادگاه/ضامن برای دادسرا09199285694

(بنام خداوندجان خرد) **فیش حقوقی؛جوازکسب؛سند؛کفالت؛کفیل؛صرفا جهت کلیه پرونده های حقوقی وکیفری زندانیان سراسرکشورزیرنظروکلای باتجربه دادگستری فوری:09199285694 **این اگهی درحوزه اجاره فیش حقوقی وجوازکسب وسند-جهت آزادی زندانی -مرخصی زندانی -ضمانت متهم دردادگاه ودادسراوتعزیرات حکومتی قاچاق...

۰

ضامن برای کفالت/ضمانت برای کفالت/ضامن برای کفیل ۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴

(بنام ایزدیکتا) **فیش حقوقی وجوازکسب جهت دادگاه ودادسراهای تهران وشهرستانهافوری:۰۹۱۹۹۲۸۵۶۹۴ **درراستای تکریم خانواده وبازگشت متهمان به جرائم غیرعمدمالی به کانون گرم خانواده درجهت اجاره فیش حقوقی وجوازکسب وتوزیع وثیقه ملکی برای آزادی زندانیان ومتهمین...