ضامن برای دادگاه+ضمانت برای دادگاه+ضامن برای دادسرا+ضمانت برای دادسرا09016453317

**باسلام ودرودخدمت سروران وخانواده های عزیززندانیان تهران واقصی نقاط کشور:

**این آگهی درحوزه اجاره فیش حقوقی جهت آزادی زندانی -مرخصی زندانی -ضمانت زندانی دردادگاه ودادسراوتعزیرات حکومتی قاچاق کالا وارزدرتهران وکرج می باشد:(یک تلفن تاآزدی زندانی)

**دوستانی که به دلایلی عزیزنشان دربندهستند؛ونیازبه به کمک فیش حقوقی وجوازکسب معتبروسندبرای آزادی زندانی خوددارندوقاضی محترم شعبه ی دادسرای مربوطه برایشان قرارکفالت یاوثیقه ملکی صادرکرده وازآن ها کفیل جهت ضامن زندانی خواسته است؛میتوانندباهمیاری مشاورین کاربلدوخبره ما ؛فیش حقوقی یاجوازکسب موردنظرخودراسریعاوبااطمینان خاطروبهترین نحووقیمت واقعی ومعقول تامین کنندوزندانی خودراآزادومرخص کنند:

**خدمات ماعبارت از:ارائه واجاره فیش حقوقی برای زندانی اعم ازفیش حقوقی کارمندرسمی باتاییدحکم کارگزینی -فیش حقوقی بازنشسته وگواهی کسرازحقوق -ارائه واجاره جوازکسب آماده بااستعلام ازاتحادیه صنفی مربوطه معرفی فیش گذاروارائه کفیل برای آزادی زندانی دردادگاه ودادسرافوری؛بانازلترین قیمت-اجاره فیش حقوقی برای ضمانت قراروثیقه ؛تامین شده جهت مرخصی زندانی:(اعتمادشما باعث دلگرمی ماست)

**جهت کسب اطلاعات بیشتردرزمینه اجاره فیش حقوقی-جوازکسب(کفالت)سندبرای مرخصی زندانی وآزادی زندانی باشماره زیردرتماس باشید:09016453317

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.